شنبه, مهر ۲۸, ۱۳۹۸

کانال های اجتماعی

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

com.instagram.android 512x512 364x225 - 10 علت اهمیت و محبوبیت اینستاگرام نسبت به صفحه های اجتماعی مشابه
آموزشاطلاعات عمومیتکنولوژیزنگ تفریحکانال های اجتماعیگوناگوننرم افرار

۱۰ علت اهمیت و محبوبیت اینستاگرام نسبت به صفحه های اجتماعی مشابه

بر اساس این تحقیق که بلومبرگ منتشر کرده، 58 درصد از کاربران اینستاگرام اعلام کرده اند روزانه به این فضای...