جمعه, فروردین ۲۱, ۱۳۹۹

تئاتر

olivertwist theatre roudakihall96091901 364x225 - تئاتر چیست؟
تئاتر

تئاتر چیست؟

تاتر يکی ازهنرهای هفتگانه است .کسانی که درباره بوجود آمدن تئاتر جستجو کرده اند ميگويند سر چشمه آن از آيين...